Условия за ползване на уебсайта и авторски права

Настоящите условия за ползване и авторски права (или още наричани политики) са приети и публикувани на уебсайт www.gotikstroi.com, собственост на фирма „Корект Готик“ ЕООД на дата 25.05.2018 г. и влизат в сила считано от датата на публикуването им.

Условията за ползване и авторски права могат да бъдат изменяни по всяко време, без допълнително уведомление от страна на „Корект Готик“ ЕООД. „Корект Готик“ ЕООД не предоставя гаранция за точността, своевременността, качеството, пълнотата или пригодността на предоставените в този уеб сайт информация и материали. Вие се съгласявате, че подобна информация и материали могат да съдържат неточности и грешки, а „Корект Готик“ ЕООД изрично отхвърля всякаква отговорност за такива неточности или грешки в най-пълната степен, разрешена от закона.

Съдържанието на страниците на този уеб сайт е единствено за Ваша обща информация и употреба и е със защитени авторски права.

Всички материали на сайта, включително, но не само, цялото му съдържание, бази данни, търговски и други марки, логотипи, ръководства, брошури, ценови листи, информация за проекти, статии, мнения, рецензии, текстове, снимки, изображения, илюстрации, произведения на изкуството, или каквато и да е видима и невидима част от него, аудио & видео клипове, файлове с възможност за сваляне, данни, както и всички други свързани с тях, идентифициращи „Корект Готик“ ЕООД, включително и без ограничение, както и без значение вида и подреждането на горепосочените, както и цялостното „усещане“ за този уебсайт са изключителна собственост на „Корект Готик“ ЕООД. Всяко неоторизирано използване на този уеб сайт може да съставлява основание за предявяване на иск за щети, вреди и/или пропуснати ползи и/или би могло да съставлява криминално престъпление.

Периодично на този уеб сайт могат да бъдат включвани връзки към други уеб сайтове. Тези връзки се предоставят за Ваше удобство и допълнителна информация. Това не означава, че рекламираме тези уеб сайтове. Не поемаме отговорност за съдържанието на уеб сайтовете, за които са дадени връзки, нито за точността и/или пълнотата на информацията поставена на тях или за възможни вреди, щети и пропуснати ползи за Вас или трети страни, произтичащи пряко или непряко от Ваши действия или бездействия, извършени във връзка, въз основа или поради информация на този уебсайт или на други уебсайтове и страници, към които настоящият уебсайт е поставил връзки.

Използването на този уеб сайт, както и отношенията и комуникацията с нас зависят и/или може да зависят и се ръководят, освен от настоящето, и от останалите политики и условия, публикувани на уебсайта, като например политиките за поверителност и бисквитки.

Освен ако изрично не е предвидено друго в настоящата политика за авторски права или не са предоставени изрични пълномощия в писмена форма от собственика на запазената марка, Вие нямате право да използвате марка/ите на „Готикстрой“ и/или “Корект Готик“ ЕООД самостоятелно и/или в комбинация с други думи и/или елементи на дизайна, включително в каквито и да е прессъобщения, реклами и/или друг рекламен или маркетингов материал или медия, независимо дали в писмена, устна, електронна, визуална и/или друга форма. Нямате право да копирате и/или използвате софтуер, процеси или технологии, включени и/или описани в уебсайта. Уебсайтът или части от него не могат да бъдат използвани за каквито и да е други цели, освен за целите, посочени в настоящата политика за авторски права, с изключение на ограничените права за ползване, предоставени по-долу, или когато получите изрично писмено разрешение, дадено от носителя на авторските права.

Можете да поискате предварително писмено съгласие за използването на материал/и с авторските права от уебсайта за цели, различни от разрешените тук, като ни изпратите имейл на info@gotikstroi.com

ИЗПОЛЗВАНЕ

Вие имате право да:

1. ползвате, разглеждате, визуализирате уебсайта онлайн чрез уеб браузър, да използвате другите услуги на уебсайта чрез уеб браузър и да отпечатвате страници от уебсайта, единствено за лична, нетърговска употреба

2. сваляте страници от уебсайта за кеширане в уеб браузър

3. споделяте (копирате и разпространявате) материали от уебсайта, само ако упоменавате собственика на авторските права (автора)

4. направите копие на част от съдържанието за лична нетърговска употреба или за отделни трети страни за личната им нетърговска употреба, при условие, че гарантирате, че всички авторски права, търговски марки или други права на собственост, свързани с тях, са включени в това копие, точно както и в оригиналното съдържание, и посочите уебсайта като източник на материала като упоменете носителя на авторските права (автора).

За избягване на каквото и да е съмнение поясняваме, че не получавате никакви други права във връзка с този уебсайт. Всички останали права са запазени.

Всичко, което не е изрично разрешено по силата на настоящата политика, се счита за забранено. В този смисъл и без претенция за изчерпателност, за целите на по-доброто разбиране и яснота Ви уведомяваме, че

Вие нямате право да:

1. използвате уебсайта (изцяло или отчасти) за собствена търговска печалба или на трета страна

2. редактирате, възпроизвеждате или по друг начин да променяте или изменяте материал(и) от уебсайта без предварителното писмено съгласие на носителя на авторските права.

3. публикувате повторно материали от уебсайта (включително повторно публикуване в друг уебсайт), без да посочите носителя на авторските права (автора)

4. правите копия и/или да използвате материал/и от уебсайта за търговски цели без предварителното писмено съгласие на носителя на авторските права

5. копирате, съхранявате, излагате публично, пренареждате, адаптирате, излъчвате, пренаписвате за предавания или публикувне, предавате, превеждате, пренасяте, публикувате, давате под наем или лицензирате, възлагате, прехвърляте, продавате, давате на заем или по друг начин разпространявате или дистрибутирате материал(и) от уебсайта, освен в степента, изрично разрешена в настощата политика за авторски права

6. да включвате уебсайта в каквито и да било бази данни, частично или изцяло и/или архиви, освен в степента, изрично разрешена в настоящата политика

7. да използвате Уебсайта по какъвто и да е начин или да предприемате каквито и да е действия, които причиняват или могат да причинят вреда/щета на уебсайта или на „Корект Готик“ ЕООД, да нарушат работата, функционирането или достъпността на уебсайта.

8. да използвате уебсайта по начин, който е непозволен или незаконен, за причиняване на вреда, щета или измама, или във връзка с непозволена, незаконна, измамна или вредна дейност и/или цел

9. да използвате уеб сайта, за да копирате, съхранявате, компилирате, хоствате, предавате, изпращате, използвате, публикувате или разпространявате материали, които се състоят от (или са свързани с) шпионски софтуер, компютърни вируси, worms, Trojans, mining или друг злонамерен компютърен софтуер от какъвто и да е вид и други (без претенция за изчерпателност).

10. да насочвате/използвате, която и да е част от уебсайта, за да извършвате систематични или автоматизирани дейности за събиране на данни (включително, без ограничение, например scraping, data mining, robots или подобно събиране и/или извличане на данни) от или във връзка с уебсайта без изричното писмено съгласие на носителя на авторските права.

11. да нарушавате или се опитвате да нарушите сигурността на уебсайта, включително, без ограничение

– като достъпвате данни, които не са предназначени за Вас, или достъпите сървъри или акаунти, до които нямате право на достъп
– да извършвате probing, scanning, testing на уязвимостта на дадена система или мрежа или да нарушавате мерките за сигурност или автентификация без съответното разрешение
– да се опитвате да се намесвате в услугите, към който и да е потребител, хост, мрежа, включително, без ограничение, чрез вирус на уебсайта, „overloading“, “flooding”, “mailbombing”, “DDoS” или “crashing”
– да подправяте TCP / IP хедър пакети или на част от хедър информацията, на който и да било имейл, форум или пост.

Ние зачитаме правата на интелектуална собственост на трети лица. Ако научите или вярвате, че Ваша работа или на друго лице е била копирана по начин, който представлява нарушение на авторско право, или имате информация за материал или дейност, нарушаващи закона, качени на настоящия уебсайт, моля, съобщете ни за това възможно най-бързо на имейл адрес info@gotikstroi.com като приложите следната информация:

1. Физически или електронен подпис на лицето, упълномощено да действа от името на носителя на изключителното право, за което се твърди, че е нарушено

2. Идентификация на защитеното с авторски права произведение, за което се твърди, че правата са били нарушени

3. Идентифициране на материала, за който се твърди, че е в нарушение или е предмет на нарушението, и който трябва да бъде премахнат, или достъпът, до който трябва да бъде ограничен, както и достатъчна информация за намирането на материала.

4. Информация за контакт с жалбоподателя – име/фирма, адрес, ЕИК (ако лицето е юридическо), телефонен номер и електронна поща.

Запазваме си правото да прекратим, прекъснем или временно да ограничим уебсайта или правото Ви на ползване на уебсайта по всяко време, включително за определено време, по наша преценка, ако използването на уебсайта нарушава или би нарушило политиката за поверителност и/или политиката за авторски права, както и останалите политики и условия на „Корект Готик“ ЕООД, публикувани на уебсайта.

Всеки потребител, който нарушава авторски права, ще бъде блокиран и ще му бъде отнето правото да използва уебсайта. С цел налагане на политиките за поверителност и/или политиката за авторски права, както и останалите политики и условия на „Корект Готик“ ЕООД, публикувани на уебсайта, могат да се използват всички технологични, правни, оперативни или други налични средства.

В случай че някоя част от настоящата политика за авторски права е невалидна или неприложима в определена юрисдикция, тогава:

(1) в тази юрисдикция същата следва да се счита преработена по такъв начин, че да има максималното действие, позволено от закона, така че да постигне намерението ѝ във възможно най-близка степен, а останалата част от настоящата политика за авторски права остава в сила;

(2) във всяка друга юрисдикция, настоящата политика за авторски права остава валидна и действаща в пълна сила;

Всички спорове във връзка с настоящата политика ще се решават пред компетентните съдилища на РБългария.

Настоящите условия за ползване и авторски права остават в сила, освен по отношение на промени в нейните разпоредби в бъдеще, които ще влязат в сила непосредствено след публикуването им на тази страница. Тъй като уебсайтът се развива, настоящата политика за авторските права може да бъде променена, така че да отразява необходимите промени. Потребителите се насърчават да проверяват често уебсайта, за да се уверят във валидността на текущата политика за авторски права.

В случай че продължите да използвате уебсайта след изменения на политиката за авторските права на тази страница, то Вие потвърждавате, че сте информиран относно промените, както и предоставяте Вашето съгласие за спазването и подчинението на променената политика за авторски права. Вашите права няма да бъдат намалени по силата на тази политика за авторски права без Вашето изрично съгласие.

Носителят на авторските права постоянно търси начини за подобряването на този уебсайт. Следователно всички коментари, предложения и обратна връзка ще бъдат високо ценени, като можете да ги отправите на адрес: info@gotikstroi.com