Настоящата „Политика за поверителност и защита на личните данни“ или „Политика за поверителност“ е приета и публикувана на уебсайт https://gotikstroi.com и влиза в сила от дата 25.05.2018 г. и е валидна към настоящия момент.

Настоящата страница съдържа „Политиката за поверителност“ на „КОРЕКТ ГОТИК” ЕООД („дружеството“) и е предназначена да Ви информира относно правилата на дружеството за събиране, използване, разкриване, управление и обработка на лични данни, получени от потребителите на https://gotikstroi.com („уебсайтът“), който е собственост дружеството.

„Политиката за поверителност“ се обновява редовно, а датата на последната актуална версия е посочена по-горе. Моля проверявайте редовно сайта ни.

1. ОБЩА ИНФОРМАЦИЯ

На 25 май 2018 г. влeзe в сила нов регламент за защита на личните данни Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета (ОРЗД), приет от Европейския съюз. Регламентът има за цел да гарантира защитата на данните на физическите лица от всички държави членки на ЕС и да уеднакви регулациите за тяхната обработка.

В качеството си на администратор на лични данни по предоставяне на услуги в областта на строителството, произвидството и ремонтните дейности, „КОРЕКТ ГОТИК” ЕООД отговаря на всички изисквания на новата регулация като събира данни на лицата, единствено и дотолкова, доколкото те са необходими за предоставянето на услугите и ги съхранява и обработва отговорно и законосъобразно с необходимата грижа.

2. ОПРЕДЕЛЕНИЯ

„Политиката за защита на личните данни“ на „КОРЕКТ ГОТИК” ЕООД се базира на термините, използвани от европейския законодател за приемането на Регламент (ЕС) 2016/679 (ОРЗД).

В настоящата „Политика“ ние използваме посочените термини със следните значения:

А) ЛИЧНИ ДАННИ

„Лични данни“ е всяка информация, свързана с идентифицирано или подлежащо на идентификация физическо лице („субект на данни“). Подлежащо на идентификация физическо лице може да бъде лице, което е било идентифицирано пряко или непряко чрез данни като имена, идентификационен номер, данни за местоположение, както и онлайн по един или повече признаци, специфични за физическата, физиологичната, генетичната, умствената, икономическата, културната или социалната идентичност на това физическо лице.

Б) СУБЕКТ НА ДАННИТЕ

„Субект на данните“ е всяко физическо лице, чиито лични данни се обработват от администратора, отговорен за обработката.

В) ОБРАБОТКА

„Обработка на данни“ е всяка операция или набор от операции, които се извършват с лични данни независимо дали това става чрез автоматизирани средства. Такива могат да бъдат събиране, записване, организиране, структуриране, съхранение, адаптиране или промяна, извличане, разкриване чрез предаване, разпространение или по друг начин предоставяне, подреждане или комбиниране, ограничаване, изтриване или унищожаване.

Г) ОГРАНИЧАВАНЕ НА ОБРАБОТКАТА

„Ограничаването на обработката“ е маркирането на съхраняваните лични данни с цел да се ограничи тяхната обработка в бъдеще.

Д) ПРОФИЛИРАНЕ

„Профилиране“ е автоматизирано обработване на лични данни с цел оценяване на определени лични аспекти, свързани с дадено лице, включително за анализиране или прогнозиране на поведението му, изпълнението на професионалните му задължения, икономическото му състояние, здраве, лични предпочитания, интереси, надеждност, поведение, местоположение или движение.

Е) ПСЕВДОНИМИЗАЦИЯ

„Псевдонимизацията“ представлява обработката на лични данни по такъв начин, че личните данни вече не могат да се свржат с конкретно физическо лице без използването на допълнителна информация, при условие че тази допълнителна информация се обработва отделно и подлежи на технически и организационни мерки, за да се гарантира, че личните данни не се свързват с идентифицирано или подлежащо на идентификация физическо лице.

Ж) АДМИНИСТРАТОР НА ДАННИ

„Администраторът“, отговарящ за обработката, е физическо или юридическо лице, публичен орган, агенция или друг орган, който самостоятелно или съвместно с други лица определя целите и средствата за обработка на лични данни.

З) ДЛЪЖНОСТНО ЛИЦЕ ПО ЗАЩИТА НА ДАННИТЕ

„Длъжностното лице“ по защита на данните е физическо или юридическо лице, публичен орган, агенция или друг орган, който обработва лични данни от името на администратора.

И) ПОЛУЧАТЕЛ

„Получателят“ е физическо или юридическо лице, публичен орган, агенция или друг орган, на който се разкриват личните данни, независимо дали е трета страна или не.

Й) ТРЕТА СТРАНА

„Трета страна“ е физическо или юридическо лице, публичен орган или орган, различен от субекта на данните, администратора, длъжностното лице и лицата, които под прякото управление на администратора или длъжностното лице имат право да обработват лични данни.

К) СЪГЛАСИЕ

„Съгласието“ на субекта на данните е всяко свободно, конкретно, информирано и недвусмислено изразяване на желанията на субекта на данни, с което той, чрез изявление или чрез ясни положителни действия, декларира съгласие за обработването на лични данни, свързани с него.

3. ИНФОРМАЦИЯ ЗА АДМИНИСТРАТОРА НА ЛИЧНИ ДАННИ

Администраторът, за целите на Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета от 27 април 2016 година относно защитата на физическите лица във връзка с обработването на лични данни и относно свободното движение на такива данни и за отмяна на Директива 95/46/EО (ОРЗД), останалите закони за защита на данните, приложими в държавите-членки на Европейския съюз, и останалите разпоредби, свързани със защитата на личните данни, е:

Наименование: „КОРЕКТ ГОТИК” ЕООД
ЕИК: 202247503
Седалище и адрес на управление: България, обл. Пазарджик, 4500, Панагюрище, ул. „Петко Мачев“ № 53
Данни за кореспонденция: +359 885 772 672
Email: info@gotikstroi.com
Уебсайт: www.gotikstroi.com

„КОРЕКТ ГОТИК” ЕООД осъществява дейността си в съответствие със Закона за защита на личните данни и Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета (ОРЗД).

4. ИНФОРМАЦИЯ ЗА КОМПЕТЕНТНИЯ НАДЗОРЕН ОРГАН

Наименование: Комисия за защита на личните данни
Седалище и адрес на управление: гр. София 1592, бул. „Проф. Цветан Лазаров” № 2
Данни за кореспонденция: гр. София 1592, бул. „Проф. Цветан Лазаров” № 2
Телефон: 02/915 3 518
Email: kzld@government.bg, kzld@cpdp.bg
Уебсайт: www.cpdp.bg

5. СЪБИРАНЕ НА ОБЩИ ДАННИ И ИНФОРМАЦИЯ

Уебсайтът на „КОРЕКТ ГОТИК” ЕООД събира общи данни, когато даден субект на данни или автоматизирана система извикват уебсайта. Тези общи данни и информация се съхраняват в регистрационните файлове на сървъра. Могат да бъдат събирани данни като (1) вида и версията на браузъра, (2) операционната система, използвана от системата за достъп, (3) интернет страницата, от която система за достъп достига до нашия уебсайт, (4) подстраници, (5) датата и часа на достъп до уебсайта, (6) IP адреса, (7) доставчика на интернет услуги и (8) всякакви други подобни данни и информация, която може да бъде използвана в случай на атака срещу нашите ИТ системи.

При използването на тези общи данни „КОРЕКТ ГОТИК” ЕООД не прави никакви заключения относно субектите на данни. Тази информация е необходима, за да: (1) доставяме правилно съдържанието на уебсайта си, (2) да оптимизираме съдържанието на уебсайта, както и рекламата му, (3) да осигурим дългосрочния живот на информационните и уеб технологиите ни и (4) да можем да предоставим на правоприлагащите органи необходимата информация за наказателно преследване в случай на кибер атака съгласно приложимото законодателство.

„КОРЕКТ ГОТИК” ЕООД анализира анонимно събраните данни и извлича статистическа информация с цел осигуряване и повишаване защитата и сигурността на данните и осигуряване на оптимално ниво на защита на личните данни, които обработваме. Анонимните данни от логовете на сървъра се съхраняват отделно от всички лични данни, предоставени от субектите на данни.

6. ЛЕГИТИМЕН ИНТЕРЕС НА АДМИНИСТРАТОРА ИЛИ ТРЕТА СТРАНА

Когато обработването на лични данни се се извършва на основание член 6, параграф 1, буква е) от Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета от 27 април 2016 година относно защитата на физическите лица във връзка с обработването на лични данни и относно свободното движение на такива данни и за отмяна на Директива 95/46/EО (ОРЗД) законният ни интерес е да осъществяваме бизнеса си в полза на благосъстоянието на всички наши служители и акционери.

7. ВЪЗМОЖНОСТ ЗА КОНТАКТ ЧРЕЗ УЕБСАЙТА

Уебсайтът на „КОРЕКТ ГОТИК” ЕООД съдържа информация, която позволява бърз електронен контакт с нашето дружество, както и директна комуникация с нас, която включва и общ адрес на така наречената електронна поща (имейл адрес).

Ако субектът на данни се свърже с администратора чрез електронна поща или чрез формата за контакт, личните данни, предавани от субекта на данните, се съхраняват автоматично.

Такива лични данни, предавани на доброволен принцип от субекта на данни на администратора на данни, се съхраняват за целите на обработката или свързването с лицето, за което се отнасят данните.

Тези данни не се предоставят на трети страни.

8. ПРАВНИ ОСНОВАНИЯ ЗА ОБРАБОТКАТА НА ДАННИ

Чл. 6, параграф 1, буква а) Регламент (ЕС) 2016/679 служи като правно основание за операциите по обработка, за които получаваме съгласие за конкретна цел на обработката. Ако обработването на лични данни е необходимо за изпълнението на договор, по който заинтересованото лице е страна, какъвто е например случаят, когато операциите по обработка са необходими за доставката на стоки или услуги, обработката е въз основа на член 6, параграф 1, буква б) от Регламент (ЕС) 2016/679.

Същото се отнася и за операции по обработка, които са необходими в преддоговорните отношения, например в случай на отправени запитвания относно наши продукти или услуги.

Когато дружеството ни подлежи на правно задължение, с което се изисква обработка на лични данни, например за изпълнение на данъчни задължения, обработката се основава на чл. 6, параграф 1, буква б) от Регламент (ЕС) 2016/679.

В редки случаи обработката на лични данни може да е необходима за защита на основни интереси на субекта на данните или на друго физическо лице. Тогава обработването би се основавало на чл. 6, параграф 1, буква г) от Регламент (ЕС) 2016/679 (ОРЗД).

На последно място, операциите по обработка могат да се основават на член 6, параграф 1, буква е) от Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета от 27 април 2016 година относно защитата на физическите лица във връзка с обработването на лични данни и относно свободното движение на такива данни и за отмяна на Директива 95/46/EО (ОРЗД). Това правно основание се използва за операции по обработка на данни, които не са обхванати от нито едно от посочените по-горе правни основания, ако обработването е необходимо за целите на законните интереси на нашето дружество или на трета страна, освен ако интересите или основните права и свободи на субектите на данните, които изискват защита на личните данни, не натежават пред подобни интереси.

9. РУТИННО ИЗТРИВАНЕ И БЛОКИРАНЕ НА ЛИЧНИ ДАННИ

Администраторът обработва и съхранява личните данни на субекта на данните само за периода, необходим за постигане на целта на съхранението или за сроковете постановени от европейския законодател или от други законодателни органи в закони или подзаконови актове, на които администраторът подлежи.

Ако целта на съхранението отпадне или ако срокът на съхранение, определен от европейския законодател или друг компетентен законодател, изтече, личните данни рутинно се блокират или изтриват в съответствие със законовите изисквания.

10. БИСКВИТКИ

Интернет страниците на „КОРЕКТ ГОТИК” ЕООД използват „бисквитки“.

Прочете нашата „Политика за употреба на „бисквитки

11. СЪОБЩЕНИЯ ЗА ПРОМО ОФЕРТИ

На уебсайта на „КОРЕКТ ГОТИК” ЕООД потребителите получават възможност да се абонират за промо оферти на нашето дружество.

„КОРЕКТ ГОТИК” ЕООД редовно ще Ви информира за предложения на дружеството, ако Вие пожелаете това чрез поставяне на отметка в съответното поле на формата за контакт публикувана на сайта. Промо офертите на дружеството можат да бъдат получени от субекта на данните единствено, ако (1) субектът на данните има валиден адрес на електронна поща и (2) субектът на данните се е абонирал за получаването им. По време на регистрацията ние съхраняваме и IP адреса на компютърната система, определен от доставчика на интернет услуги (ISP) и използван от субекта на данните по време на регистрацията, както и датата и часа на регистрацията. Събирането на тези данни е необходимо, за да се разбере (евентуалната) злоупотреба с адреса на електронната поща на субекта на данните на по-късна дата и следователно служи за целите на правната защита на администратора.

Личните данни, събрани като част от регистрацията за получаване на промо оферти, ще бъдат използвани само за изпращане на промо оферти. Личните данни, събирани във връзка с абонамента за промо оферти не се предоставят на трети страни. Абонаментът може да бъде прекратен от субекта на данните по всяко време чрез изпращане на имейл до нас.

12. ЗАЩИТА НА ДАННИТЕ ВЪВ ВРЪЗКА С ФЕЙСБУК

На този уебсайт администраторът има интегрирани компоненти на компанията Фейсбук и по-точно линк към страницата ни във Фейсбук. Фейсбук е социална мрежа.

Социална мрежа е място за социални срещи в интернет, онлайн общност, която обикновено позволява на потребителите да общуват помежду си и да взаимодействат във виртуално пространство. Фейсбук позволява на потребителите на социални мрежи да включват създаването на частни профили, да качват снимки и да създадат мрежа чрез заявки за приятелство.

Компанията администратор за Фейсбук е „Фейсбук Ирландия“ ЛТД, „Гранд Канал Скуеър“ № 4, Гранд Канал Харбър, Дъблин 2, Ирландия.

Ръководството за защита на данните, публикувано от Фейсбук, което е на разположение на адрес https://facebook.com/about/privacy/, предоставя информация за събирането, обработката и използването на лични данни от Фейсбук. Освен това се обяснява какви възможности за настройка предлага Фейсбук, за да защити поверителността на субекта на данните. В допълнение са налице различни опции за конфигуриране, които позволяват премахването на предаването на данни на Фейсбук. Тези приложения могат да бъдат използвани от субекта на данни, за да преустанови предаването на данни на Фейсбук.

13. ИЗПОЛЗВАНЕ НА GOOGLE+

На този уебсайт администраторът е интегрирал бутона Google+ с линк към профила му в Google+ като компонент. Google+ е социална мрежа. Google+ позволява на потребителите на социалната мрежа да включват създаването на частни потребителски профили, да качват снимки и да създават мрежа чрез заявки за приятелство.

Компанията притежаваща Google+ е Гугъл Инс., 1600 Амфитиътър Паркуей, Маунтайн Вю, Калифорния 94043-1351, САЩ.

Компанията Google получава информация за това коя конкретна подстраница на уебсайта ни е била посетена от субекта на данните. По-подробна информация за Google+ можете да намерите на адрес https://developers.google.com/+/.

Ако субектът на данните е влязъл едновременно в Google+, Google разпознава, при всяко извикване на нашия уебсайт от страна на лицето субект на данните, и за цялото времетраене на неговото или нейното пребиваване на нашия интернет сайт, кои конкретни страници на нашия уебсайт са били посетени от субекта на данните.Тази информация се събира чрез бутона Google+ и Google я сравнява със съответния профил в Google+, свързан със субекта на данните.

Чрез бутона Google+, Google получава информация, че субектът на данни е посетил уебсайта ни, ако субектът на данните в момента на извикването на нашия уебсайт е влязъл в Google+. Това става независимо от това дали субектът на данните кликне или не кликва върху бутона Google+.

Ако субектът на данните не желае да предоставя лични данни на Google, той може да предотврати такова предоставяне като излезе от профила си в Google+, преди да извика нашия уебсайт.

Допълнителна информация и разпоредбите за защита на данните на Google могат да бъдат намерени на адрес https://www.google.com/intl/bg/policies/privacy/.

Още референции от Google за бутона Google+ 1 могат да бъдат получени на адрес https://developers.google.com/+/web/buttons-policy.

14. GOOGLE ANALYTICS (С ФУНКЦИЯ ЗА ЗАПАЗВАНЕ НА АНОНИМНОСТТА)

На този уебсайт администраторът е интегрирал компонента Google Analytics (с функция за анонимност). Google Analytics е услуга за уеб анализ. Уеб анализирането е събирането и анализът на данни за поведението на посетителите на уебсайтове. Услугата за уеб анализ събира данни за уебсайта, от който е дошло дадено лице, кои подстраници са били посетени или колко често и колко дълго е била гледана дадена подстраница. Уеб анализът се използва предимно за оптимизиране на уебсайта и за извършване на анализ на разходите и ползите от интернет рекламата.

Операторът на компонента Google Analytics е Гугъл Инс., 1600 Амфитиътър Паркуей, Маунтийн Вю, Калифорния 94043-1351, САЩ.

За уеб анализите чрез Google Analytics администраторът използва приложението “_gat“._anonymizeIp“. С помощта на това приложение IP адресът на интернет връзката на субекта на данните се съкращава от Google и се анонимизира при достъпа до нашите уебсайтове от държава-членка на Европейския съюз или друга държава – страна по Споразумението за Европейското икономическо пространство.

Целта на компонента Google Analytics е да анализира трафика на нашия уебсайт. Google използва събраните данни и информация, за да оцени използването на нашия уебсайт и да предостави онлайн отчети, които показват дейностите на нашите уебсайтове и да предоставят други услуги, свързани с използването на нашия интернет сайт за нас.

Google Analytics поставя „бисквитка“ на информационната система на субекта на данните. Дефиницията за „бисквитка“ можете да намерите по-горе. С поставянето на „бисквитката“ Google може да анализира използването на уебсайта ни. При всяко повикване до всяка една от отделните страници на този интернет сайт, който се управлява от администратора и в който е интегриран компонент на Google Analytics, интернет браузърът на информационната система на субекта на данни автоматично ще изпраща данни през компонента на Google Analytics за целите на онлайн рекламата. В хода на тази техническа процедура компанията Google узнава лична информация, като например IP адреса на субекта на данните, който служи на Google, за да разбере произхода на посетителите и кликванията и впоследствие да създаде комисионни споразумения.

„Бисквитката“ се използва за съхраняване на лична информация, като например времето на достъп, местоположението, от което е осъществен достъпът, какато и честотата на посещенията на нашия уебсайт от субекта на данните. При всяко посещение на нашия интернет сайт такива лични данни, включително IP адресът на достъпа до Интернет, използван от субекта на данните, биват предадени на Google в САЩ. Google може да предостави тези лични данни, събрани чрез техническата процедура, на трети страни.

Субектът на данните може, както е посочено по-горе, да предотврати поставянето на „бисквитките“ чрез уебсайта ни по всяко време чрез съответната корекция в използвания уеб браузър и по този начин да откаже окончателно разполагането на „бисквитките“. Такава корекция в използвания интернет браузър също би попречила на Google Analytics да постави „бисквитка“ на информационната система на субекта на данните. В допълнение, „бисквитките“, които вече се използват от Google Analytics, могат да бъдат изтрити по всяко време чрез уеб браузъра или други софтуерни програми.

Освен това, субектът на данни има възможност да отправи възражение срещу събирането на данни, генерирано от Google Analytics, което е свързано с използването на този уебсайт, както и обработката на тези данни от Google и възможността да се изключи от такава обработка. За тази цел субектът на данните трябва да изтегли добавката за браузър от линка https://tools.google.com/dlpage/gaoptout и да я инсталира.
Допълнителна информация, както и приложимите разпоредби на Google за защита на данните могат да бъдат видени на адрес https://www.google.com/intl/bg/policies/privacy/ и http://www.google.com/analytics/terms/us.html.

За допълнителна информация относно Google Analytics, посетете https://www.google.com/analytics/.

15. TLS КРИПТИРАНЕ

Нашият уебсайт използва TLS криптиране от съображения за сигурност и за да защити предаването на поверителна информация, например заявките, които ни изпращате. Криптираната връзка се установява, когато адресният ред в браузъра ви превключи от “http://” на “https://” и в адресната линия се покаже зелена икона за заключване. Данните, които се предават към нас, не могат да бъдат достъпени от трети страни при активиране на TLS криптиране.

16. СРОК НА СЪХРАНЕНИЕ

Критерият, използван за определяне на периода на съхранение на лични данни, е съответният задължителен период на съхранение. След изтичането на този период съответните данни се заличават рутинно, доколкото същите вече не са необходими за изпълнението на договора или за възникването на договорни отношения.

17. ПРЕДОСТАВЯНЕ НА ЛИЧНИ ДАННИ КАТО ЗАКОНОВИ ИЛИ ДОГОВОРНИ ИЗИСКВАНИЯ; ИЗИСКВАНЕ, НЕОБХОДИМО ЗА СКЛЮЧВАНЕ НА ДОГОВОР; ЗАДЪЛЖЕНИЕ НА СУБЕКТА НА ДАННИТЕ ДА ПРЕДОСТАВИ ЛИЧНИТЕ ДАННИ; ВЪЗМОЖНИ ПОСЛЕДИЦИ ОТ ЛИПСАТА НА ТАКИВА ДАННИ

Предоставянето на лични данни се изисква отчасти от закона (напр. данъчни разпоредби) или може да произтича от договорни разпоредби (например информация за контрагента). Понякога може да се случи, при сключването на договор, субектът на данните да ни предоставя лични данни, които впоследствие трябва да бъдат обработени от нас. Субектът на данни е задължен да ни предостави лични данни, когато нашата компания подписва договор с него. Липсата на предоставяне на лични данни би довела до това, че договорът с физическото лице не може да бъде сключен. Преди лицето да предостави лични данни, субектът на данните трябва да се свърже със служител. Служителят изяснява на субекта на данните дали предоставянето на лични данни се изисква по закон или договор или е необходимо за сключването на договора, дали е налице задължение за предоставяне на личните данни и последиците от непредоставянето на личните данни данни.

18. АВТОМАТИЗИРАНО ВЗЕМАНЕ НА РЕШЕНИЯ

Като отговорна компания, „КОРЕКТ ГОТИК” ЕООД не използва автоматизирано вземане на решения или профилиране.

19. ПРАВА НА СУБЕКТИТЕ НА ДАННИ

Вашите права при събирането, обработването и съхранението на личните ви данни:

А) ОТТЕГЛЯНЕ НА СЪГЛАСИЕТО

Ако не желаете всички или част от Вашите лични данни да продължат да бъдат обработвани от „КОРЕКТ ГОТИК” ЕООД за конкретна или за всички цели на обработване, Вие можете по всяко време да оттеглите съгласието си за обработка чрез искане в свободен текст.

„КОРЕКТ ГОТИК” ЕООД може да поиска да удостоверите своята самоличност и идентичност с лицето, за което се отнасят данните.

Б) ПРАВО НА ДОСТЪП

Вие имате право да изискате и получите от „КОРЕКТ ГОТИК” ЕООД потвърждение дали се обработват лични данни, свързани с Вас.

Вие имате право да получите достъп до данните, свързани с него, както и до информацията, отнасяща се до събирането, обработването и съхранението на личните Ви данни.

„КОРЕКТ ГОТИК” ЕООД Ви предоставя при поискване, копие от обработваните лични данни, свързани с Вас, в електронна или друга подходяща форма.

Предоставянето на достъп до данните е безплатно, но „КОРЕКТ ГОТИК” ЕООД си запазва правото да наложи административна такса, в случай на повторяемост или прекомерност на исканията.

В) ПРАВО НА КОРИГИРАНЕ ИЛИ ДОПЪЛВАНЕ

Вие можете да коригирате или попълните неточните или непълните лични данни, свързани с Вас с отправяне на искане до „КОРЕКТ ГОТИК” ЕООД.

Г) ПРАВО НА ИЗТРИВАНЕ („ДА БЪДЕШ ЗАБРАВЕН“)

Вие имате правото да поискате от „КОРЕКТ ГОТИК” ЕООД изтриване на свързаните с Вас лични данни, а „КОРЕКТ ГОТИК” ЕООД има задължението да ги изтрие без ненужно забавяне, когато е налице някое от посочените по-долу основания:

 • личните данни повече не са необходими за целите, за които са били събрани или обработвани по друг начин
 • Вие оттеглите своето съгласие, върху което се основава обработването на данните и няма друго правно основание за обработванетo;
 • Вие възразите срещу обработването на свързаните с Вас лични данни, включително за целите на директния маркетинг и няма законни основания за обработването, които да имат преимущество;
 • личните данни са били обработвани незаконосъобразно;
 • личните данни трябва да бъдат изтрити с цел спазването на правно задължение по правото на ЕС или правото на държава членка, което се прилага спрямо „КОРЕКТ ГОТИК” ЕООД;
 • личните данни са били събрани във връзка с предлагането на услуги на информационното общество.

„КОРЕКТ ГОТИК” ЕООД не е длъжен да изтрие личните данни, ако ги съхранява и обработва:

 • за упражняване на правото на свобода на изразяването и правото на информация;
 • за спазване на правно задължение, което изисква обработване, предвидено в правото на ЕС или правото на държавата членка, което се прилага спрямо Администратора или за изпълнението на задача от обществен интерес или при упражняването на официални правомощия, които са му предоставени;
 • по причини от обществен интерес в областта на общественото здраве;
 • за целите на архивирането в обществен интерес, за научни или исторически изследвания или за статистически цели;
 • за установяването, упражняването или защитата на правни претенции.

За да упражните правото си на „забравяне“, Вие следва да подадете писмено искане, изпратено до „КОРЕКТ ГОТИК” ЕООД, както и да удостоверите своята самоличност и идентичност с лицето, за което се отнасят данните пред „КОРЕКТ ГОТИК” ЕООД, като представите на място своята лична карта за целите на идентификацията пред служител на „КОРЕКТ ГОТИК” ЕООД.

„КОРЕКТ ГОТИК” ЕООД не изтрива данните, които има законово задължение да съхранява, включително за защита по повод отправени срещу него съдебни претенции или доказване на свои права.

Д) ПРАВО НА ОГРАНИЧАВАНЕ

Вие имате право да изискате от „КОРЕКТ ГОТИК” ЕООД да ограничи обработването на свързаните с Вас данни, когато:

 • оспорите точността на личните данни, за срок, който позволява на „КОРЕКТ ГОТИК” ЕООД да провери точността на личните данни;
 • обработването е неправомерно, но Вие не желаете личните Ви данни да бъдат изтрити, а само използването им да бъде ограничено;
 • „КОРЕКТ ГОТИК” ЕООД не се нуждае повече от личните данни за целите на обработването, но Вие ги изисквате за установяването, упражняването или защитата на свои правни претенции;
 • Възразили сте срещу обработването в очакване на проверка дали законните основания на „КОРЕКТ ГОТИК” ЕООД имат преимущество пред Вашите интереси.

Е) ПРАВО НА ПРЕНОСИМОСТ

Вие можете по всяко време да изтеглите данните, които се съхраняват и обработват за Вас във връзка с използване на услугите на „КОРЕКТ ГОТИК” ЕООД с искане по имейл.

Вие можете да поискате от „КОРЕКТ ГОТИК” ЕООД директно да прехвърли Вашите лични данни към посочен от Вас администратор, когато това е технически осъществимо.

Ж) ПРАВО НА ПОЛУЧАВАНЕ НА ИНФОРМАЦИЯ

Вие можете да поискате от „КОРЕКТ ГОТИК” ЕООД да Ви информира относно всички получатели, на които личните данни, за които е поискано коригиране, изтриване или ограничаване на обработването, са били разкрити. „КОРЕКТ ГОТИК” ЕООД може да откаже да предостави тази информация, ако това би било невъзможно или изисква несъразмерно големи усилия.

З) ПРАВО НА ВЪЗРАЖЕНИЕ

Вие можете да възразите по всяко време срещу обработването на лични данни от „КОРЕКТ ГОТИК” ЕООД, които се отнасят до Вас, включително ако се обработват за целите на профилиране или директен маркетинг.

И) ПРАВА ПРИ НАРУШЕНИЕ НА СИГУРНОСТТА НА ЛИЧНИТЕ ВИ ДАННИ

Ако „КОРЕКТ ГОТИК” ЕООД установи нарушение на сигурността на личните Ви данни, което може да породи висок риск за Вашите права и свободи, ние Ви уведомяваме без ненужно забавяне за нарушението, както и за мерките, които са предприети или предстои да бъдат предприети.

„КОРЕКТ ГОТИК” ЕООД не е длъжен да Ви уведомява, ако:

 • е предприел подходящи технически и организационни мерки за защита по отношение на данните, засегнати от нарушението на сигурността;
 • е взел впоследствие мерки, които гарантират, че нарушението няма да доведе до висок риск за правата Ви;
 • уведомяването би изисквало непропорционални усилия.